Využitie zbierkových fondov drevín botanických záhrad

Využitie zbierkových fondov drevín botanických záhrad v Košiciach a Nyíregyházi pri výchove a vzdelávaní detí a dospelých
DENDRO
FMP-E/1901/1. 1/020

Opis projektu:
Zbierkový fond drevín v botanických záhradách býva rozsiahly a často chýbajú podporné aktivity na jeho využitie pre vzdelávanie a výchovu detí, ako aj dospelých. Takýmito aktivitami je napríklad podrobnejšie označenie drevín tabuľami s odkazmi na webové stránky pomocou QR kódov, rôzne náučné chodníky s interaktívnymi stanovišťami, podporené relaxačnými aktivitami športového typu (rôzne náradie napríklad na cvičenie a podobne).

Preto hlavným výstupom projektu Využitie zbierkových fondov drevín botanických záhrad v Košiciach a Nyíregyházi pri výchove a vzdelávaní detí a dospelých, je vytvorenie dendrologického náučného chodníka s viacerými interaktívnymi a relaxačnými stanovišťami tak, aby bol využiteľný širokou verejnosťou a bol vhodný pre návštevníkov všetkých vekových kategórii.

Využitie modernizovaných a nových zariadení v oboch botanických záhradách podporí u návštevníkov hľadanie spoločných a rozdielnych prvkov vo flóre Slovenska a Maďarska v porovnaní so svetom a bude podporovať vzájomnú informovanosť o možnostiach v rámci cestovného ruchu v regiónoch realizácie projektu.


„Obsah tejto webovej stránky nemusí odzrkadľovať oficiálne stanovisko Európskej únie.“

Vedúci partner malého projektu

Vedúci partner malého projektu:
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Šrobárova 2, 041 80 Košice
SK042 - Košický kraj
Slovenská republika
www.upjs.sk


„Obsah tejto webovej stránky nemusí odzrkadľovať oficiálne stanovisko Európskej únie.“

Partner malého projektu

Partner malého projektu:
A Nyíregyházi Egyetem
Sóstói út 1375/21
Nyíregyháza 4400
Maďarsko
HU323 - Szabolcs-Szatmár-Bereg-megye
http://www.nyf.hu/


„Obsah tejto webovej stránky nemusí odzrkadľovať oficiálne stanovisko Európskej únie.“

Obdobie realizácie projektu

Obdobie realizácie projektu:
Trvanie projektu – 12 mesiacov
Začiatok projektu – 01. 06. 2020
Koniec projektu – predĺžené do 31.8.2021


„Obsah tejto webovej stránky nemusí odzrkadľovať oficiálne stanovisko Európskej únie.“

Hodnota projektu

Hodnota projektu:
Celkový rozpočet: 58 455,95 €
Príspevok EFRR: 49 687,56 €
Vlastný príspevok: 8 768,39 €
Intenzita pomoci: 85,00%


„Obsah tejto webovej stránky nemusí odzrkadľovať oficiálne stanovisko Európskej únie.“

Cieľ projektu

Cieľ projektu:
Cieľom projektu je rozvoj spolupráce medzi botanickými záhradami na Slovensku a v Maďarsku, konkrétne Botanickej záhrady UPJŠ v Košiciach a Botanickej záhrady v Nyiregyhazi, v spoločnom programe v oblasti vzdelávania o dendroflóre a podporných výchovných aktivitách pre deti aj dospelých. Projektom sa podporí povedomie o oboch botanických záhradách v regióne a o ich spolupráci a o možnostiach navštíviť aj druhú inštitúciu na území partnerskej krajiny. Tieto všeobecné ciele môžeme zhrnúť nasledovne:

1. Rozvoj cezhraničnej spolupráce medzi pracovníkmi partnerských botanických záhrad v oboch krajinách

2. Výstavba nového dendrologického náučného chodníka s relaxačnými aktivitami v Košiciach a revitalizácia detskej záhrady v Nyiregyhazi, ako aj označovania jednotlivých drevín pre vzdelávacie účely

3. Následné zvýšenie návštevnosti botanických záhrad, rozvoj cezhraničného turistického ruchu, zvýšenie ekologického povedomia o význame drevín v časoch nastávajúcej klimatickej zmeny.


„Obsah tejto webovej stránky nemusí odzrkadľovať oficiálne stanovisko Európskej únie.“

Cieľová skupina

Cieľová skupina:
Cieľovou skupinou využívajúcou výstupy z projektu budú žiaci a študenti základných a stredných škôl, vysokoškolskí študenti, organizované skupiny z centier voľného času, individuálni návštevníci ako rodičia s deťmi, seniori, mentálne a fyzicky postihnutí ako aj marginalizované komunity.


„Obsah tejto webovej stránky nemusí odzrkadľovať oficiálne stanovisko Európskej únie.“

Výstupy projektu

Výstupy projektu:
Botanická záhrada UPJŠ, Košice :

 • Spoločné pracovné stretnutie vedúceho partnera a partnera v Botanickej záharde v Nyíregzházi, 30.7. 2020 • Vybudovanie chodníka spolu s vytvorením oddychových stanovíšť a osadením zariadení na outdoorové aktivity • Výsadba nových drevín z partnerskej organizácie v rámci vybudovania chodníka • Návrh a osadenie popisných tabúľ (popisné tabule na jednotlivé dreviny, vstupná a výstupná tabuľa, 5 edukačných tabúľ v rámci dendrochodníka) • Vypracovanie a tlač pracovných zošitov a edukačného materiálu pre zakladné a stredné školy v SK • Vytvorenie webstránky
 • Organizácia 1 záverečnej konferencieBotanická záhrada, Nyíregyháza :
 • Rekonštrukcia a zveľadenie detskej záhrady a rozšírenie jej obsahu • Výsadba stromov z partnerskej organizácie • Vypracovanie popisných tabúľ a ich umiestnenie k jednotlivým stromom • Organizácia 1 záverečného workshopu


„Obsah tejto webovej stránky nemusí odzrkadľovať oficiálne stanovisko Európskej únie.“